Bài 77: "居(jū) 然(rán)和竟(jìng) 然(rán)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:09:00June 24 2021 04:22:15

Bài 77: "居(jū) 然(rán)和竟(jìng) 然(rán)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 75: "太(tài)……了(le)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:49June 24 2021 04:22:15

Bài 75: "太(tài)……了(le)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 72 "果然/果真(guǒ rán /guǒ zhēn)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:40June 24 2021 04:22:15

Bài 72 "果然/果真(guǒ rán /guǒ zhēn)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 73: "与……之间(yǔ ……zhī jiān)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:30June 24 2021 04:22:15

Bài 73: "与……之间(yǔ ……zhī jiān)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 74: "处处(chù chù)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/07/26 17:08:18June 24 2021 04:22:15

Bài 74: "处处(chù chù)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 53: "受(shòu)……影响(yǐng xiǎng)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:39June 24 2021 04:22:15

Bài 53: "受(shòu)……影响(yǐng xiǎng)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 54: "就(jiù) / 拿(ná) …… 来(lái) 说(shuō)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:20June 24 2021 04:22:15

Bài 54: "就(jiù) / 拿(ná) …… 来(lái) 说(shuō)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 55: "值(zhí) 得(dé) 一(yī)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:19:05June 24 2021 04:22:15

Bài 55: "值(zhí) 得(dé) 一(yī)……"的用法

秋月:亲爱的听众朋友们

Bài 56: "说什么也 (shuō shén me yě)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:43June 24 2021 04:22:15

Bài 56: "说什么也 (shuō shén me yě)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 57: "怪(guài) 不(bù) 得(dé)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:27June 24 2021 04:22:15

Bài 57: "怪(guài) 不(bù) 得(dé)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 58: "再zài… (也)(yě)不bù 过guò"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:18:12June 24 2021 04:22:15

Bài 58: "再zài… (也)(yě)不bù 过guò"的用法

moi058.m4a 亲爱的听众朋友们

Bài 59: "从(cóng) 来(lái) 没(méi) / 不(bù)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:46June 24 2021 04:22:15

Bài 59: "从(cóng) 来(lái) 没(méi) / 不(bù)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 60: "管(guǎn)A叫(jiào)B"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:30June 24 2021 04:22:15

Bài 60: "管(guǎn)A叫(jiào)B"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 61: "一(yí) 定(dìng) 会(huì) …… 的(de)"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:17:03June 24 2021 04:22:15

Bài 61: "一(yí) 定(dìng) 会(huì) …… 的(de)"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 62: "堪(kān) 称(chēng)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:16:50June 24 2021 04:22:15

Bài 62: "堪(kān) 称(chēng)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 66: 把(bǎ) …… 当(dāng) 作(zuò) 的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:14:38June 24 2021 04:22:15

Bài 66: 把(bǎ) …… 当(dāng) 作(zuò) 的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 67:作为(zuò wéi) 用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:14:07June 24 2021 04:22:15

Bài 67:作为(zuò wéi) 用法

亲爱的听众朋友们

Bài 68幸(xìng) 亏(kuī) …… 要(yào) 不(bù)的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:13:39June 24 2021 04:22:15

Bài 68幸(xìng) 亏(kuī) …… 要(yào) 不(bù)的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 69:恐怕(kǒng pà)……;的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:13:19June 24 2021 04:22:15

Bài 69:恐怕(kǒng pà)……;的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 70: "显得(xiǎn dé)……"的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:12:55June 24 2021 04:22:15

Bài 70: "显得(xiǎn dé)……"的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 71: 何况/况且(hé kuàng / kuàng qiě)……的用法
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/27 17:10:53June 24 2021 04:22:15

Bài 71: 何况/况且(hé kuàng / kuàng qiě)……的用法

亲爱的听众朋友们

Bài 10 Nói v? c?ng tác 谈工作
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/05/12 11:04:43June 24 2021 04:22:15

Bài 10 Nói v? c?ng tác 谈工作

Bài 9 Nói v? tam tr?ng 谈论心情
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:20:04June 24 2021 04:22:15

Bài 9 Nói v? tam tr?ng 谈论心情

Bài 7 G?i ?i?n tho?i 打电话
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/02/12 17:17:04June 24 2021 04:22:15

Bài 7 G?i ?i?n tho?i 打电话

Bài 6 H?n g?p  再见
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2015/01/22 18:29:36June 24 2021 04:22:15

Bài 6 H?n g?p 再见

Bài 5 Xin giúp ?? 请求帮助
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:24:42June 24 2021 04:22:15

Bài 5 Xin giúp ?? 请求帮助

Bài 4 T? bi?t 辞别
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:23:47June 24 2021 04:22:15

Bài 4 T? bi?t 辞别

Bài 1 Chào h?i 问好
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/12/16 16:14:59June 24 2021 04:22:15

Bài 1 Chào h?i 问好

??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i.-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。不过一下雨就凉快了
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/05 15:40:11June 24 2021 04:22:15

??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i.-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。不过一下雨就凉快了

??y ?a?y, mu?a he? cu?a B??c Kinh ra?t no?ng, co? khoa?ng m???i ma?y h?m v??a oi v??a no?ng, nh?ng sau c?n m?a thi? ma?t r??i-对。北京的夏天很热,有十几天又闷又热。不过一下雨就凉快了-duì 。běi jīng de xià tiān hěn rè ,yǒu shí jǐ tiān yòu mèn yòu rè 。bú guò yī xià yǔ jiù liáng kuài le

Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/04 17:54:40June 24 2021 04:22:15

Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?

Co? pha?i mu?a xuan th???ng xuyên co? gio?, khi? ha?u kh? khan kh?ng?-是不是春天经常刮风,气候太干燥了?- shì bú shì chūn tiān jīng cháng guā fēng ,qì hòu tài gàn zào le

Thi?ch ?a?y, nh?ng co? m??t ?iê?m t?i kh?ng thi?ch-喜欢。但是,有一点我不喜欢
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/06/04 17:50:17June 24 2021 04:22:15

Thi?ch ?a?y, nh?ng co? m??t ?iê?m t?i kh?ng thi?ch-喜欢。但是,有一点我不喜欢

Thi?ch ?a?y, nh?ng co? m??t ?iê?m t?i kh?ng thi?ch-喜欢。但是,有一点我不喜欢-xǐ huān 。dàn shì ,yǒu yī diǎn wǒ bú xǐ huān

Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你喜欢北京的春天吗
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:20:40June 24 2021 04:22:15

Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你喜欢北京的春天吗

Anh co? thi?ch mu?a xuan cu?a B??c Kinh kh?ng-你喜欢北京的春天吗-nǐ xǐ huān běi jīng de chūn tiān ma

?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:11:02June 24 2021 04:22:15

?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚

?a?t ?ai m??t ma?u xanh t??i, hoa t??i n?? r??, tha?t la? ca?nh xuan t??i ?e?p-大地披上了绿装,百花盛开,真是春光明媚-dà dì pī shàng le lǜ zhuāng ,bǎi huā shèng kāi ,zhēn shì chūn guāng míng mèi

Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/02/24 16:00:07June 24 2021 04:22:15

Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖

Mu?a xuan cu?a B??c Kinh tr??i a?m da?n-北京的春天天气渐渐变暖-běi jīng de chūn tiān tiān qì jiàn jiàn biàn nuǎn

Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng - 北京的气候不错,四季分明
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:32:00June 24 2021 04:22:15

Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng - 北京的气候不错,四季分明

Khi? ha?u cu?a B??c Kinh kha? ?a?y, bu??n mu?a ro? ra?ng. 北京的气候不错,四季分明。běi jīng de qì hòu bú cuò ,sì jì fèn míng

Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o?
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:22:46June 24 2021 04:22:15

Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o?

Anh ?a? ?ê?n B??c Kinh h?n m??t n?m r??i, anh tha?y khi? ha?u cu?a B??c Kinh nh? thê? na?o? 你到北京一年多了,你觉得北京的气候怎样?nǐ dào běi jīng yī nián duō le ,nǐ jiào dé běi jīng de qì hòu zěn yàng?

B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/16 17:12:02June 24 2021 04:22:15

B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季

B??n mu?a cu?a B??c Kinh - 北京的四季 běi jīng de sì jì

Nh??ng ?iê?u ca?n biê?t khi mu??n l?u ho?c ta?i Trung Qu??c
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/09 18:24:23June 24 2021 04:22:15

Nh??ng ?iê?u ca?n biê?t khi mu??n l?u ho?c ta?i Trung Qu??c

H?? s? chua?n bi?: Viê?t ??n xin l?u ho?c theo yêu ca?u cu?a phi?a Trung Qu??c; gia?y kha?m s??c khoe? theo ma?u th??ng nha?t cu?a c? quan kiê?m di?ch y tê? TQ; ??n xin theo ho?c ha?m tha?c si?, tiê?n si?, ca?n pha?i co? hai ng???i co? ch??c danh pho? gia?o s? tr?? lên ho??c ch??c vu? t??ng ???ng gi??i thiê?u.

Th? c?a b?n Nguy?n Th? Minh, th?n An B?, x? Hi?p Hà, huy?n Kinh M?n, t?nh H?i D??ng
-Ha?n ng?? ha?ng nga?y2014/01/01 17:44:39June 24 2021 04:22:15

Th? c?a b?n Nguy?n Th? Minh, th?n An B?, x? Hi?p Hà, huy?n Kinh M?n, t?nh H?i D??ng

cháu là m?t c?ng dan yêu n??c, cháu c?ng r?t yêu ??t n??c Trung Qu?c. Cháu còn nh? l?n ??u tiên xem phim Trung Qu?c c? trang là khi cháu còn nh? xíu, cháu r?t thích cách dùng bút l?ng vi?t ch?, cháu ph?i th?a nh?n r?ng r?t ??p và ?iêu luy?n, kh?ng ch? v?y các b? trang ph?c c?ng r?t ?n t??ng, r?t kín ?áo mà l?i toát lên ph?m ch?t c?a nhan v?t, cháu ?? b? cu?n hút t? ?ó, h?u h?t các b? phim c? trang c?a Trung Qu?c cháu ??u xem h?t, vì v?y mà nhìn vào trang ph?c cháu bi?t ngay tri?u ??i nào c?a Trung Qu?c, ví d? nh? nhà T?n, nhà Hán, nhà Thanh...

?
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博官方网址 申博138 777老虎机游戏 菲律宾太城申博
菲律宾申博娱乐直营官网 重庆申博官网 重庆申博官网 申博太阳城游戏
申博代理开户 太阳城申博开户 申博官网登录 777老虎机游戏
星级百家乐 菲律宾申博娱乐 申博百家乐 太阳城网址
ag娱乐登入 申博手机版 申博代理开户 幸运大转盘