Th? cu?a ba?n Lê Duy H?ng, Nguyê?n Tro?ng S?n, Ha? Huy Tam, Lê V?n Thu, Nguyê?n V?n Thi?nh

2014-06-05 15:37:04 申博登录不了

Ba?n Lê Duy H?ng, sô? nha? ?? thôn ?ông La?c xa? ?ô?ng S?n, huyê?n Nam Tr??c ti?nh Nam ?i?nh viê?t:

Em b??t ?â?u nghe ?a?i va?o tha?ng 7 n?m 2004 khi em b??t ?â?u ?i la?m, vê? trong pho?ng cô ??n la?nh le?o chi? co? mô?i mô?t mi?nh em va? chiê?c ?a?i nho? la?m ba?n, ch??ng tri?nh ma? em nghe ?â?u tiên la? "Hô?p th? Ngo?c A?nh". Chi? Ngo?c A?nh ?a? ?ê? la?i â?n t???ng trong tâm tri? em, ?o? la? cuô?c thi "Qua?ng Tây t??i ?e?p thâ?n ky?", qua gio?ng â?m a?p cu?a chi? Ngo?c A?nh em t???ng t???ng la? cuô?c sô?ng ?? ?o? râ?t "T??i ?e?p" v??i ca?nh ng???i dân la?m ?n tâ?p lâ?p.

Em râ?t thi?ch ch??ng tri?nh th??i s?? cu?a quy? ?a?i v??i nh??ng ba?n tin vê? Trung Quô?c va? s?? quan hê? Viê?t Nam-Trung Quô?c nga?y ca?ng g??n bo? h?n. Cu?ng t?? Trung Quô?c ma? em ????c nhi?n ra thê? gi??i v??i "muôn ma?u muôn s??c", sau ?o? la? ch??ng tri?nh "Thê? gi??i phu? n??", "ch??ng tri?nh v?n nghê?", "tiê?t mu?c ho?c tiê?ng phô? thông Trung Quô?c"...

Ba?n Nguyê?n Tro?ng S?n, sô? nha? ?? xo?m 6, xa? Hô?ng S?n, huyê?n ?ô L??ng ti?nh Nghê? An viê?t:

Em v??a nghe xong ch??ng tri?nh cu?a Ban ?a?i va? ?ê? la?i trong em mô?t ca?m gia?c bâng khuâng va? râ?t vui qua nh??ng câu chuyê?n công ta?c cu?a ca?c cô chu?. Bâ?y lâu nay em nghe ?a?i ?a? nhiê?u, va? ca?ng muô?n nghe nhiê?u h?n n??a ?ê? biê?t h?n vê? trong n???c va? quô?c tê?, vi? vâ?y ma? em râ?t thi?ch nghe ?a?i. Trong nh??ng n?m gâ?n ?ây, em th???ng xuyên nghe ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c va? co? â?n t???ng tô?t ?e?p ?ô?i v??i quy? ?a?i.

Qua giao l?u ti?m hiê?u, em ????c biê?t ?a?i la? nguô?n cô? vu?, ?ô?ng viên trong qua? tri?nh ho?c tâ?p cu?a em cu?ng nh? nhiê?u ba?n thi?nh gia? kha?c. Nh??ng l??i ?ô?ng viên, khen ngo?i, ho?i th?m s??c khoe? va? l??i chu?c ????c go?i la? râ?t th???ng tr??c, vi? vâ?y ma? em biê?t ?a?i râ?t quan tâm ?ê?n t??ng ba?n thi?nh gia? ma? nhâ?t la? nh??ng ba?n co? nghi? l??c v??n lên trong ho?c tâ?p. Em mong ca?c cô chu? hay cô? g??ng lên, ?ê? ti?nh ca?m gi??a chu?ng ta tra?i da?i nh? biê?n ca?.

Ba?n Ha? Huy Tâm ?? â?p 1 xa? L??ng Ho?a, huyê?n Giô?ng Trôm, ti?nh Bê?n Tre viê?t:

Em la? thi?nh gia? m??i cu?a quy? ?a?i vi? em chi? m??i co? biê?t quy? ?a?i ca?ch ?ây khoa?ng gâ?n n??a n?m nay. Tuy m??i nghe quy? ?a?i ma? em ?a? xem ?a?i nh? ng???i ba?n thân thiê?t nhâ?t cu?a mi?nh va? em cu?ng th???ng xuyên viê?t th? qua ?a?i ?ê? ba?y to? tâm s?? ti?nh ca?m cu?a mi?nh.

????c nghe ?a?i la? niê?m ha?nh phu?c cu?a em. Khi em viê?t câu trên va? t?? nhiên trong ?â?u em la?i suy nghi? ra la? muô?n la?m "cô?ng ta?c viên" cho ?a?i ?ê? t?? ?o? em co? thê? hiê?u ro? h?n vê? ?â?t n???c va? con ng???i Trung Hoa. Chu?c Ban tiê?ng Viê?t Nam luôn tha?nh công tô?t ?e?p.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 申博直营现金网 太阳城申博开户 申博娱乐手机版 太阳城手机版
申博手机下载版 申博在线娱乐登入 菲律宾申博在线直营网登入 太阳城注册开户
申博游戏平台 申博app下载 极速百家乐 现金网百家乐
申博客户端下载 太阳城app下载 申博娱乐手机版 捕鱼游戏
澳门赌场 太阳城申博开户 ag真人娱乐 申博开户