Apple, Google né thu?, M? m?t 90 t? USD m?i n?m

2014-03-17 16:25:59 申博登录不了

Nh?ng c?ng ty c?ng ngh? nh? Apple, Microsoft, IBM, HP... d?n ??u xu h??ng chuy?n ti?n ra n??c ngoài ?? né thu? c?a các doanh nghi?p M?

Nh?ng c?ng ty c?ng ngh? nh? Apple, Microsoft, IBM, HP... d?n ??u xu h??ng chuy?n ti?n ra n??c ngoài ?? né thu? c?a các doanh nghi?p M?

Nh?ng công ty công ngh? l?n có tr? s? t?i M? ?ã b? sung thêm 206 t? USD vào kh?i l?i nhu?n t?i n??c ngoài trong n?m 2013 nh? chuy?n doanh thu 1.950 t? ??ng vào các n??c ?ánh thu? th?p h?n M?. Danh sách 15 công ty hàng ??u c?a M? ?ang có t?i 795,2 t? USD ? n??c ngoài (n?m 2013), t?ng 10,6% so v?i n?m ngoái. Tuy nhiên t?c ?? v?n ch?m h?n so v?i 2012 khi nhóm doanh nghi?p ??t t?ng tr??ng l?i nhu?n t?i 15,9%.

Theo Bloomberg, các công ty công ngh? ?óng góp r?t l?n trong xu h??ng, d?n ??u là GE v?i 110 t? USD, theo phía sau g?m Microsoft (76,4 t? USD), t?p ?oàn d??c Pfizer (69 t? USD), d??c Merck & Co. (57,1 t? USD), Apple (54,4 t? USD)...

Nhi?u ??n v? còn chuy?n c? b?ng sáng ch? và s? h?u trí tu? sang nh?ng qu?c gia ?ánh thu? th?p. S? khác r?i luôn tr? s? ra n??c ngoài thông qua các cu?c mua bán sáp nh?p. Tu?n tr??c, Chiquita Brands International (tr? s? B?c Carolina, M?) tuyên b? sáp nh?p v?i Fyffes Plc ?? thành l?p công ty chu?i l?n nh?t th? gi?i tr? giá m?t t? USD và ?óng t?i Ireland (quê nhà c?a Fyffes).

T?i Ireland, thu? doanh nghi?p là 12,5% m?t n?m, trong khi t?i M? là 35% nên qu?c gia châu Âu này ?ã tr? thành m?t trong nh?ng thiên ???ng thu? n?i ti?ng nh?t th? gi?i.

Báo cáo c?a C? quan nghiên c?u Qu?c h?i M? cho bi?t hàng n?m n??c M? th?t thoát kho?ng 30-90 t? USD. Các nhà làm lu?t M? c?ng nh? Anh, Pháp, Italy ?ang theo sát các công ty nh? Microsoft, HP, Apple, Google, Amazon-nh?ng doanh nghi?p ?a qu?c gia n?i ti?ng.

Trong 3 n?m, l?i nhu?n qu?c t? c?a Microsoft t?ng g?p 3, còn c?a Apple t?ng g?p 4 l?n. Cùng th?i gian, Google nhân ?ôi lãi ? n??c ngoài t? 17,5 t? USD lên 38,9 t? USD. Tr??c tình c?nh này, Anh và Nh?t B?n ??u gi?m thu? doanh nghi?p ?? m? c?a cho các công ty trong n??c ?em ti?n v? quê h??ng.

"L? h?ng v? thu? ?ang là ph?n th??ng l?n cho các công ty lách lu?t khi chuy?n l?i nhu?n ra n??c ngoài ?? né thu? trong n??c", Dan Smith - lu?t s? thu? và ngân sách c?a công ty nghiên c?u PIRG (M?) nh?n ??nh. Trong khi nhi?u chính ph? trên th? gi?i ?ang gi?m thu? và c? g?ng ?? các t?p ?oàn chuy?n l?i nhu?n ??n "thiên ???ng thu?" c?a mình thì qu?c h?i M? v?n nh? làm ng?.

Các cu?c tranh cãi quanh chi tiêu và thu? c?a chính ph? M? ngày càng gay g?t khi?n qu?c h?i v?n ch?a th?ng nh?t có nên nghiêm kh?c h?n ??i v?i các công ty ho?t ??ng ? n??c ngoài hay không. Do ?ó, ??n nay M? v?n ch?a có quy?t ??nh nào ?? kh?c ph?c v?n ?? này.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 菲律宾太阳城申博 申博官方网址 申博手机版 申博现金百家乐
菲律宾太阳网娱乐登入 申博怎么开户代理 菲律宾申博娱乐直营官网 申博代理登入
申博直营网 申博娱乐注册 澳门星际赌场 申博娱乐开户
太阳城手机版 申博太阳城登入 澳门新葡京赌场 申博客户端下载
太阳城网址 申博客户端下载 太阳城娱乐登入 申博直营现金网