10 loa?i ?a? quy? n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c
-?? c?2015/12/14 17:35:06June 24 2021 04:16:08

10 loa?i ?a? quy? n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c

1-?a? quy? Tho? S?n-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? nu?i Tho? S?n ti?nh Phu?c Kiê?n. N???c bo?ng thu?y tinh tr?ng nh? l??p da?u. 2-?a? quy? Thanh ?iê?n (Qingtian)-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? huyê?n Thanh ?iê?n ti?nh Chiê?t Giang. Cha?t liê?u mi?n ma?ng tr?n bo?ng, c??ng r??n chi?u nhiê?t. 3-?a? quy? Ba Lam (Balin)-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? ky? (qua?n, huyê?n) Ba Lam Tha?ch, tha?nh ph?? Xi?ch Phong, khu t?? tri? N??i M?ng.

Hoa pha?ch co? hoa kh?ng?
-?? c?2015/10/29 15:06:06June 24 2021 04:16:08

Hoa pha?ch co? hoa kh?ng?

Hoa pha?ch la? m??t loa?i h?? pha?ch ????c x?? ly? nhan ta?o. Trong h?? pha?ch th???ng co? bo?t khi?, sau khi b? nén ép, b?t khí s? b? d?t, c?ng nghê? na?y go?i la? n?? hoa, bo?t khi? sau khi bi? ne?n e?p trong h?? pha?ch nh? nh??ng la? hoa la? ta?, nên m??i co? tên nh? va?y.

Qua? ca?u h??ng th?m
-?? c?2015/08/02 17:21:48June 24 2021 04:16:08

Qua? ca?u h??ng th?m

Ng???i Trung Qu??c th??i c?? ra?t chu? tro?ng cu??c s??ng, ho? t?? ra?t lau ?a? biê?t h??ng vi? to?a ra t?? mi?nh va? m?i tr???ng xung quanh la? m??t viê?c ra?t quan tro?ng. Ho? ?eo tu?i co? h??ng th?m trên ng???i, trong nha? co? th??p l? h??ng th?m, tha?m chi? trong ch?n ma?n, qua?n a?o cu?ng ???t h??p h??ng th?m, ?iê?u ca?u ky? h?n la?, ?ê? ch?n ma?n lu?n co? h??ng vi? th?m, co?n co? m??t loa?i qua? ca?u h??ng th?m nho? co? thê? ???t trong ch?n ma?n, tha?m chi? lu?c ?i ngu? cu?ng co? thê? ???t qua? ca?u h??ng th?m ?? bên ca?nh, ?ê? m?i tr???ng xung quanh lu?n co? h??ng vi? th?m.

??m ?un n???c gang
-?? c?2015/07/16 15:54:45June 24 2021 04:16:08

??m ?un n???c gang

Men xanh c??c ?e?p
-?? c?2015/07/12 15:08:45June 24 2021 04:16:08

Men xanh c??c ?e?p

Men xanh la? m??t loa?i men ????c du?ng s??m nha?t, th??i gian du?ng lau nha?t va? phan b?? r??ng nha?t ta?i Trung Qu??c, pha?t minh cu?a no? nha?t tri? v??i hiê?n t???ng ?a s?? ?a?t se?t cao lanh ?? Trung Qu??c ?ê?u co? ha?m l???ng s??t nha?t ?i?nh. Ma?u xanh cu?ng phu? h??p v??i t? duy tha?m my? truyê?n th??ng cu?a ng???i Trung Qu??c, men xanh c?? ki?nh tao nha?, cha?t men r??n ch??c tinh tê?.

Nga?y he? no?i chuyê?n ta?m bi?nh phong
-?? c?2015/06/11 15:12:29June 24 2021 04:16:08

Nga?y he? no?i chuyê?n ta?m bi?nh phong

Thoa son ?o?, my? nhan trong ??? s?? men ?o?
-?? c?2015/06/11 15:07:07June 24 2021 04:16:08

Thoa son ?o?, my? nhan trong ??? s?? men ?o?

Men ?o? ????c nung va?o cu??i th??i Khang Hy nha? Thanh, ca?c th??i Ung Chi?nh, Ca?n Long, Gia Kha?nh, Quang T?? ?ê?u co? nung, trong ?o? th??i Ung Chi?nh sa?n l???ng l??n nha?t, cha?t l???ng t??t nha?t. No? la? m??t loa?i men ?o? nhiê?t ??? tha?p v??i b??t m??c co? pha va?ng tha?t va? nung trong lo? nhiê?t ??? khoa?ng 800 ??? (C). Do ma?u ?o? na?y ????c truyê?n t?? chau ?u ?ê?n ????c go?i la? Tay D??ng ?o?, co?n ph??ng Tay ?a s?? go?i la? T???ng Vi ?o?, Hoa H??ng ?o?. Do loa?i men ?o? na?y gi??ng nh? pha?n son cu?a phu? n?? nên cu?ng ????c go?i la? thoa son ?o?.

Ca?ng c?? x?a ca?ng sa?nh ?iê?u
-?? c?2015/06/02 15:25:50June 24 2021 04:16:08

Ca?ng c?? x?a ca?ng sa?nh ?iê?u

?ê? ca?p t??i c?? va?t ?a? quy?, pha?n xa? tr???c tiên cu?a mo?i ng???i th???ng la? bê? da?y li?ch s?? va? bê? dau l??m ???m, hi?nh nh? kho? co? thê? g??n v??i hai ch?? “sa?nh ?iê?u”. Thê? nh?ng khi ng??m nhi?n nh??ng ta?c pha?m na?y, kh?ng ai y? th??c ????c chu?ng la? “c?? va?t”.

Xe ?a?p
-?? c?2015/05/15 14:59:46June 24 2021 04:16:08

Xe ?a?p

Th??i co?n tre? cu?a m??i chu?ng ta ?ê?u co? ky? ??c kha? ?e?p vê? xe ?a?p, sau nhiê?u n?m biê?n ???i no? co? thê? ?a? bi? bo? quên ?? m??t go?c na?o ?o? ?? nha? ba?n. Bo? thi? th??ng, v??ng thi? t??i, nha? la?i kh?ng co? ch?? ?ê?, lu?c na?y, ba?n ca?n ?ê?n ca?c l??ng hoa... xe ?a?p co? cu? ?ê?n ?au nê?u co? ke?m theo hoa t??i thi? cu?ng tr?? lên t??i ?e?p. Nê?u nha? ba?n cu?ng co? m??t chiê?c xe ?a?p bo? kh?ng nh? va?y, ba?n nên bo? no? ra khu?n viên, ho??c bo? ra ban c?ng, treo ma?y cha?u hoa, l??ng hoa lên xe, thi thoa?ng nghi? vê? th??i co?n tre?.

???i m??i
-?? c?2015/05/15 14:40:53June 24 2021 04:16:08

???i m??i

Theo quan niê?m cu?a ng???i Ph??ng ??ng, t?? x?a ?ê?n nay, ???i m??i la? biê?u t???ng cho ca?t t???ng tr???ng tho?, tr?? ta? na?p phu?c. N?? Hoa?ng ?ê? Nha? ????ng Vo? T??c Thiên t??ng s?? du?ng vo?ng tay va? hoa tai ???i m??i; ng???i ???i Nha? T??ng ca?ng yêu thi?ch ???i m??i, t??ng m? pho?ng hoa v?n va? ma?u s??c cu?a vo? ???i m??i, nung ra s?? men ?en van ???i m??i ?e?p gi??ng nh? tha?t; th??i Nha? Minh va? Nha? Thanh, sa?n pha?m ???i m??i ????c s?? du?ng r??ng ra?i h?n. T?? ??? trang s??c cu?a ca?c phi ta?n trong Hoa?ng cung ?ê?n nh??ng v?n pho?ng pha?m va? ??? ch?i cu?a ca?c v?n nhan nha? si?, tha?m chi? vo?ng tay, qua?t, h??p ???ng son pha?n ma? vu? n?? s?? du?ng ?ê?u la?m b??ng ???i m??i.

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-2
-?? c?2015/04/21 16:12:13June 24 2021 04:16:08

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-2

? c??a s?? la? kê?t ca?u khung ????c thiê?t kê? trong ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c g?? truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, khiê?n c??a s?? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng yê?u t?? ca?u tha?nh quan tro?ng nha?t cu?a ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, la? tiêu ?iê?m tha?m my? ?a?nh gia? ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c. ? c??a s?? co? hi?nh da?ng ?a da?ng, nh? ?a?o tiên, h?? l?, phu?c tho? diên niên, qua? l?u, con d?i, hi?nh qua?t, lu?c bi?nh, v.v, mang ?a?y ca?m h??ng cho viê?c trang tri? n??i tha?t. C??a s?? tuyê?t ???i kh?ng chi? ?ê? la?y a?nh sa?ng va? th?ng gio?. M??t ca?nh c??a s?? ?e?p pha?i la? m??t khung tranh t??t. Ca?m nha?n ?a?u tiên cu?a ba?n khi ???ng tr???c c??a s?? nên la? m??t b??c tranh ?a?y y? th? va? a?n t???ng.

10 chiê?c a?m t?? sa kinh ?iê?n nha?t hiê?n nay, ba?n co? biê?t kh?ng?
-?? c?2015/04/11 15:49:00June 24 2021 04:16:08

10 chiê?c a?m t?? sa kinh ?iê?n nha?t hiê?n nay, ba?n co? biê?t kh?ng?

1/Nha? Thanh Nghê? nhan: Tra?n Ma?n Sinh 2/Hiê?n ?a?i Nghê? nhan: C?? Ca?nh Chau 3/Nha? Minh Nghê? nhan: Cung Xuan 4/ Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh 5/Hiê?n ?a?i Nghê? nhan: C?? Ca?nh Chau 6/Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh 7/Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-1
-?? c?2015/03/17 15:27:51June 24 2021 04:16:08

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-1

? c??a s?? la? kê?t ca?u khung ????c thiê?t kê? trong ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c g?? truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, khiê?n c??a s?? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng yê?u t?? ca?u tha?nh quan tro?ng nha?t cu?a ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, la? tiêu ?iê?m tha?m my? ?a?nh gia? ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c.

Triê?n la?m c?? va?t quy? trên chiê?c thuyê?n bi? ???m t?? ???i nha? ????ng
-?? c?2015/02/08 10:46:09June 24 2021 04:16:08

Triê?n la?m c?? va?t quy? trên chiê?c thuyê?n bi? ???m t?? ???i nha? ????ng

T?? tha?ng 12 n?m 2014 ?ê?n tha?ng 4 n?m 2015, Ba?o ta?ng Aga Khan T?-r?n-t? Ca-na-?a h??p ta?c v??i Xin-ga-po t?? ch??c Triê?n la?m c?? va?t mang tên “Thuyê?n m??t c??t bu??m ?a? ma?t ?i: Pha?t hiê?n cu?a Con ????ng T? lu?a trên biê?n”, th?ng qua triê?n la?m ma?y tr?m chiê?c “ha?ng” ???i nha? ????ng Trung Qu??c trên chiê?c tthuyê?n bu?n ba?n A-ra?p bi? ???m va?o khoa?ng 1200 n?m tr???c, kê? la?i v??i mo?i ng???i cau chuyê?n Con ????ng T? lu?a trên biê?n “m?? da?n” ?a? lau

Phong ca?ch ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung
-?? c?2015/01/25 18:01:05June 24 2021 04:16:08

Phong ca?ch ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung

M??i c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung ?ê?u co? ???c tr?ng riêng. Sau ?ay, chu?ng ta ha?y cu?ng ?ê?m xem co? bao nhiêu phong ca?ch kiê?n tru?c trong C?? Cung.

Ca?nh Tha?i lam - m??t trong “Ta?m tuyê?t ta?c Yê?n Kinh”
-?? c?2015/01/24 16:37:30June 24 2021 04:16:08

Ca?nh Tha?i lam - m??t trong “Ta?m tuyê?t ta?c Yê?n Kinh”

Ca?nh Tha?i lam co?n ????c coi la? “Pha?p lang v??i s??i kha?m trên ???ng ”, la? ??? thu? c?ng my? nghê? truyê?n th??ng n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c, cu?ng la? m??t trong ta?m tuyê?t ta?c cu?a Yê?n Kinh (t??c B??c Kinh nga?y x?a), co? li?ch s?? lau ???i, tha?ng 5/2006 ????c c?ng nha?n la? di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? qu??c gia Trung Qu??c. Do ma?u men trên ph?i kim loa?i la?y ma?u lam la? chi?nh, cu?ng vi? ??? my? nghê? na?y ra ???i va? thi?nh ha?nh va?o niên hiê?u Ca?nh Tha?i nha? Minh (t?? 1450-1457), nên ????c go?i la? Ca?nh Tha?i lam.

Vo?ng ?eo tay th??i c?? Trung Qu??c thi? ra ?e?p nh? va?y
-?? c?2014/12/22 18:00:26June 24 2021 04:16:08

Vo?ng ?eo tay th??i c?? Trung Qu??c thi? ra ?e?p nh? va?y

Vo?ng ?eo tay, la? m??t loa?i trang s??c ?eo ?? c?? tay. Ca?i ?e?p ?? c?? tay la? s?? theo ?u??i kh?ng mê?t mo?i cu?a pha?i ?e?p thanh li?ch va? quy? pha?i, ba?n ha?y cu?ng chu?ng t?i th???ng th??c vo?ng ?eo tay cu?a ???i Nha? Thanh. Vo?ng ?eo tay ????c ca?t gi?? t?? cung ?i?nh ???i Nha? Thanh ????c la?m t?? ca?c cha?t liê?u nh? va?ng ba?c, san h?, ngo?c lu?c ba?o, ???i m??i, ngo?c trai, ngo?c tr??ng, ?a? nhiê?t ?iê?n, tra?m h??ng v.v. Chu? ?ê? trang tri? cha?m tr?? ????ng van trên vo?ng ?eo tay cu?ng nh? ca?c loa?i trang s??c kha?c trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh, l??i ta?t co? y?, y? ta?t pha?i t??t la?nh, pha?n nhiê?u la? Bianfu (con d?i, tiê?ng ph?? th?ng Trung Qu??c ???ng am v??i phu?c), Pha?t thu?, ????ng van hi?nh ch?? Va?n, ca?u mong ha?nh phu?c, s??ng lau, ma?nh khoe? va? bi?nh an.

Chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t cung ?i?nh ???i Nha? Thanh
-?? c?2014/12/09 16:49:10June 24 2021 04:16:08

Chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t cung ?i?nh ???i Nha? Thanh

Chu??i ha?t ?eo tay b??t ngu??n t?? chu??i tra?ng ha?t. Chu??i ha?t ?eo tay trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh ????c la?m b??ng ca?c cha?t liê?u san h?, ?a? nhiê?t ?iê?n, ngo?c lu?c ba?o, ngo?c l?u ly, ma? na?o, sa?p ong, pha lê v.v. Ha?t ca?i, ha?t ?i?nh vi? pha?n l??n ????c trang tri? b??ng ngo?c lu?c ba?o, san h?, ngo?c trai, ?a? nhiê?t ?iê?n. Trong chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t ca?t gi?? trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh, m??t s?? ha?t ca?i ?ê?u co? mo?c treo.

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung
-?? c?2014/11/25 16:48:13June 24 2021 04:16:08

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung 1/Nghiên m??c ?a? ?oan cha?m d?a, th??i ky? ?a?u nha? Thanh. 2/Nghiên m??c ?a? ?oan cha?m me?o va? b???m. 3/M??c C?? Tuyê?n U?ng Tiê?t Am. U?ng Tiê?t Am la? ng???i la?m m??c. Trong s?? m??c C?? Tuyê?n l?u gi?? ?ê?n nga?y nay chi? co? m??c U?ng Tiê?t Am ????c ba?o t??n hoa?n chi?nh nha?t. 4/Tho?i m??c Danh Hoa Tha?p H??u U?ng Tiê?t Am, da?i 10,7cm, r??ng 4,4cm, da?y 1cm.

37 b??c t???ng binh ma? ma?u la?n ?a?u tiên c?ng khai ra m??t
-?? c?2014/10/27 15:47:16June 24 2021 04:16:08

37 b??c t???ng binh ma? ma?u la?n ?a?u tiên c?ng khai ra m??t

Nga?y 28/9, Triê?n la?m m??i T???ng binh ma? ma?u ?a? khai ma?c ta?i Ba?o ta?ng L?ng m?? Ta?n Thuy? Hoa?ng co? t???ng binh ma?, m??t trong ta?m ky? quan l??n cu?a thê? gi??i, ha?ng nghi?n ha?ng va?n du kha?ch n? n??c ?ê?n xem, chi? riêng nga?y 3/10 du kha?ch ?a? lên t??i 100 nghi?n l???t ng???i.

Ba?o b??i cu?a m??t s?? viê?n ba?o ta?ng Trung Qu??c
-?? c?2014/09/25 15:56:11June 24 2021 04:16:08

Ba?o b??i cu?a m??t s?? viê?n ba?o ta?ng Trung Qu??c

Trung Qu??c co? li?ch s?? lau ???i, ?a?t r??ng sa?n va?t phong phu?, ?a? vun ???p nên nê?n v?n ho?a ?a da?ng.

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t
-?? c?2014/09/24 16:14:45June 24 2021 04:16:08

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t

Nghê? thua?t ?iêu kh??c ?a? Tho? S?n cu?a nghê? si? Lam ??ng
-?? c?2014/09/09 17:02:01June 24 2021 04:16:08

Nghê? thua?t ?iêu kh??c ?a? Tho? S?n cu?a nghê? si? Lam ??ng

Lam ??ng, sinh n?m 1957, quê tha?nh ph?? Phu?c Chau, ti?nh Phu?c Kiê?n. T??t nghiê?p Tr???ng Thu? c?ng my? nghê? tha?nh ph?? Phu?c Chau. T?? nho?, Lam ??ng ho?c nghê? theo cha, ta?c pha?m nhiê?u la?n tham gia triê?n la?m ?? Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Nha?t Ba?n, ?a?i Loan va? H??ng C?ng, nha?n ????c s?? ?a?nh gia? cao cu?a ca?c nha? s?u ta?p nghê? thua?t trong va? ngoa?i n???c.

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-2
-?? c?2014/08/14 14:18:19June 24 2021 04:16:08

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-2

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??. Riêng a?m che? ma? no?i, do n?i chê? ta?o la?m ra m??t ma?u pha?m, nghiêm kh??c tuan thu? yêu ca?u cu?a Hoa?ng cung, kh?ng tiê?c gia? tha?nh, th???ng h??i tu? h??i ho?a, th? ca, th? pha?p, v?n t??, kh??c triê?n, co? gia? tri? nghê? thua?t ra?t cao.

Tu?i th?m tinh xa?o-1
-?? c?2014/08/14 14:17:33June 24 2021 04:16:08

Tu?i th?m tinh xa?o-1

Tu?i th?m, th???ng ?eo ?? eo l?ng ho??c th??t l?ng, cu?ng co? thê? bu??c trên ma?n ho??c treo trên ? t?. Do h??ng liê?u pha?n l??n ?ê?n t?? va?t c??ng cu?a n???c ngoa?i, Triê?u ?i?nh co?n coi tu?i th?m la? va?t ?ê? ban th???ng. Phong tu?c ?eo tu?i th?m cu?ng thi?nh ha?nh trong dan gian.

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-3
-?? c?2014/08/14 14:16:59June 24 2021 04:16:08

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-3

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??. Riêng a?m che? ma? no?i, do n?i chê? ta?o la?m ra m??t ma?u pha?m, nghiêm kh??c tuan thu? yêu ca?u cu?a Hoa?ng cung, kh?ng tiê?c gia? tha?nh, th???ng h??i tu? h??i ho?a, th? ca, th? pha?p, v?n t??, kh??c triê?n, co? gia? tri? nghê? thua?t ra?t cao.

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t
-?? c?2014/08/14 14:11:06June 24 2021 04:16:08

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t

Y? nghi?a  ?a? quy?-1
-?? c?2014/04/23 15:54:03June 24 2021 04:16:08

Y? nghi?a ?a? quy?-1

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?-2
-?? c?2014/04/23 15:52:30June 24 2021 04:16:08

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?-2

Thiên nhiên ky? diê?u ?a? ban t??ng cho chu?ng ta ?a? quy? r??c r?? l??ng la?y, cu?ng trao cho chu?ng nhiê?u s??c ma?nh ky? diê?u

Phi? Thu?y phiêu hoa-2
-?? c?2014/04/23 15:51:55June 24 2021 04:16:08

Phi? Thu?y phiêu hoa-2

Phi? Thu?y phiêu hoa

Gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung-1
-?? c?2014/04/23 15:51:27June 24 2021 04:16:08

Gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung-1

Th???ng th??c gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-1
-?? c?2014/04/01 08:59:50June 24 2021 04:16:08

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-1

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??.

Chau ba?u C?? Cung -1
-?? c?2014/01/01 08:26:05June 24 2021 04:16:08

Chau ba?u C?? Cung -1

Du ngoa?i C?? Cung, m??t la? ?ê? th???ng th??c nghê? thua?t kiê?n tru?c ?a da?ng; hai la? ????c ng??m nh??ng c?? va?t quy? gia? ????c tr?ng ba?y ?? ?ay. Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung co? l???ng l??n c?? va?t quy? gia?, theo th??ng kê, C?? Cung co? h?n 1.052.653 c?? va?t, chiê?m 1/6 t??ng s?? c?? va?t cu?a Trung Qu??c.

Phi? Thu?y phiêu hoa-1
-?? c?2014/01/01 08:17:10June 24 2021 04:16:08

Phi? Thu?y phiêu hoa-1

Phi? Thu?y phiêu hoa

?
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 太阳城手机版 澳门博彩公司 申博开户 申博百家乐
老虎机游戏 申博游戏网站登入 申博开户送28元 申博代理开户合作登入
申博登录不了 ag国际馆 申博 菲律宾申博开户
盛618登入 极速百家乐 澳门百家乐 申博代理
太阳城亚洲 澳门赌场 ag娱乐登入 申博百家乐