Nhan viên nghiên c??u hai n???c Anh va? ???c pha?t hiê?n vi-ru?t c?-r?-na chu?ng m??i co? 3 biê?n thê? - ?a s?? ca nhiê?m vi-ru?t nguyên da?ng ????c ti?m tha?y ?? My? va? ?-xtray-li-a

2020-04-11 17:51:09

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 9/4, nhân viên nghiên c??u hai n???c Anh va? ???c ??ng ba?o ca?o nghiên c??u chung vê? nguô?n gô?c vi-ru?t Covid-19 trên “Ta?p chi? khoa ho?c cu?a Viê?n ha?n lâm Khoa ho?c Quô?c gia My?” (the Proceedings of the National Academy of Science). Tha?nh qua? nghiên c??u cho thâ?y, trên th??c tê?, loa?i vi-ru?t hiê?n ?ang hoa?nh ha?nh ?? nhiê?u n???c trên thê? gi??i ?a? tra?i qua nhiê?u lâ?n biê?n di?, ?a sô? ca nhiê?m loa?i vi-ru?t nguyên da?ng ????c ti?m thâ?y ?? My? va? Ô-xtrây-li-a.

Nhân viên nghiên c??u s?? du?ng d?? liê?u cu?a 160 ba?n ?ô? gia?i ma? gen hoa?n chi?nh ?ê?n t?? kh??p n?i trên thê? gi??i t?? nga?y 24/12/2019 ?ê?n nga?y 4/3/2020, pha?t hiê?n 3 biê?n thê? kha?c nhau nh?ng liên quan ch??t che? cu?a vi-ru?t cô-rô-na chu?ng m??i, va? lâ?n l???t ?a?nh dâ?u 3 biê?n thê? la? “vi-ru?t A”, “vi-ru?t B” va? “vi-ru?t C”.

Tha?nh qua? nghiên c??u pha?t hiê?n, vi-ru?t A t??ng t?? nhâ?t v??i vi-ru?t ????c ti?m thâ?y ?? d?i va? tê tê, nhân viên nghiên c??u go?i no? la? “nguô?n gô?c cu?a di?ch Covid-19”. Vi-ru?t B la? vi-ru?t A ?ô?t biê?n hai lâ?n ma? hi?nh tha?nh; co?n vi-ru?t C co? nguô?n gô?c t?? vi-ru?t B.

Nhân viên nghiên c??u co?n pha?t hiê?n, vi-ru?t A ????c ti?m thâ?y ?? nh??ng ng???i My? no?i t??ng c? tru? ta?i Vu? Ha?n, nh?ng loa?i vi-ru?t na?y cu?ng ????c ti?m thâ?y ?? mô?t sô? l???ng l??n ca nhiê?m Covid-19 ?? My? va? Ô-xtrây-li-a. Vi-ru?t B la? vi-ru?t chu? yê?u ????c ti?m thâ?y ?? ca?c ca nhiê?m Covid-19 ?? khu v??c ?ông A? trong ?o? co? Vu? Ha?n, hâ?u nh? chi? ????c pha?t hiê?n ?? khu v??c ?ông A?. Vi-ru?t C la? vi-ru?t chu? yê?u ????c ti?m thâ?y ?? châu Âu, ????c ti?m thâ?y ?? nh??ng ca nhiê?m Covid-19 ?? Pha?p, I-ta-li-a, Thu?y ?iê?n va? Anh trong th??i ky? ?â?u, cu?ng ????c ti?m thâ?y ?? ca?c n?i Xin-ga-po, Hô?ng Công Trung Quô?c va? Ha?n Quô?c, nh?ng ?? Trung Quô?c ?a?i lu?c không ti?m thâ?y loa?i vi-ru?t na?y.

Nghiên c??u cho r??ng, ca nhiê?m Covid-19 ?â?u tiên va? lây truyê?n t?? ng???i sang ng???i co? thê? truy ti?m ?ê?n th??i gian gi??a trung tuâ?n tha?ng 9 va? ?â?u tha?ng 12 n?m 2019.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 太阳城申博 太阳城申博官网 太阳城娱乐登入 菲律宾太城申博
太阳城代理 申博现金网登入 www.7788sbc.com 太阳城开户信誉最好
申博官网 老虎机游戏 幸运大转盘 星级百家乐
申博138 捕鱼游戏 申博娱乐网 申博开户
幸运大转盘 太阳城申博官网 菲律宾太城申博 菲律宾申博娱乐