Hê? th??ng y tê? My? ???i m??t va?n ?ê? l??n: M??t l???ng l??n nhan viên y tê? bi? sa tha?i trong b??i ca?nh di?ch Covid-19 cam go

2020-04-12 17:52:24

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Kê? t?? khi bu?ng pha?t di?ch Covid-19, vâ?n ?ê? ???t ra cho hê? thô?ng y tê? My? luôn la? câu chuyê?n ????c ca?c c? quan truyê?n thông cu?a My? quan tâm. Hiê?n nay, cu?ng v??i sô? ca nhiê?m va? sô? ca t?? vong do di?ch Covid-19 ?? My? t?ng liên tu?c, mo?i ng???i pha?t hiê?n mô?t hiê?n t???ng ky? la?, mô?t m??t mô?t l???ng l??n bê?nh nhân không ????c xe?t nghiê?m va? ?iê?u tri? ki?p th??i, m??t kha?c bê?nh viê?n ?ang câ?n gâ?p nhân viên la?i sa tha?i mô?t l???ng l??n nhân viên.

Trang web bi?nh luâ?n th??i s?? nô?i tiê?ng My? Vox ??a tin, Viê?n Altarum phi l??i nhuâ?n cu?a My? nga?y 4/4 công bô? kê?t qua? mô?t cuô?c ?iê?u tra cho thâ?y, trong tha?ng ?â?u tiên bu?ng pha?t di?ch Covid-19, trên ca? n???c My? co? khoa?ng 43.000 nhân viên y tê? bi? sa tha?i.

T?? “Th??i ba?o Niu-oo?c” phân ti?ch cho r??ng, hiê?n t???ng kha?c th???ng na?y liên quan ?ê?n viê?c bê?nh viê?n r?i va?o ca?nh kho? kh?n vê? ta?i chi?nh. Ha?ng chu?c bang cu?a My? ?a? ra lê?nh yêu câ?u ta?m ?i?nh chi? ca?c ca phâ?u thuâ?t không khâ?n câ?p ?ê? da?nh ca?ng nhiê?u nguô?n l??c y tê? cho bê?nh nhân Covid-19. Chi?nh vi? vâ?y, nhiê?u bê?nh viê?n ?ô?i m??t ti?nh tra?ng nguô?n thu gia?m ma?nh. T?? ?o? xuâ?t hiê?n mô?t l???ng l??n nhân viên y tê? bi? gia?m l??ng, sa tha?i ho??c buô?i pha?i nghi? phe?p.

Mô?t m??t la? mô?t l???ng l??n nhân viên y tê? thâ?t nghiê?p, m??t kha?c la? ca?c khu v??c bi? a?nh h???ng n??ng nê? cu?a di?ch Covid-19 nh? Niu-oo?c, v.v. ?ang ?ô?i m??t vâ?n ?ê? thiê?u nhân viên y tê?. Vê? viê?c na?y, sau khi kêu go?i nhân viên y tê? nghi? h?u va? sinh viên y khoa tham gia hô? tr?? công ta?c chô?ng di?ch, Niu-oo?c m??i ?ây ?a? b??t ?â?u kêu go?i nhân viên y tê? trên pha?m vi ca? n???c. Nh?ng, c? quan liên quan cu?a chi?nh quyê?n không gia?i quyê?t vâ?n ?ê? sinh kê? cho nh??ng nhân viên y tê? ti?nh nguyê?n tham gia chô?ng di?ch.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
网站地图 网上百家乐 申博开户 太阳城会员登入 申博娱乐手机登入
菲律宾太阳网城上娱乐 太阳城亚洲注册 太阳城申博开户登入 菲律宾太阳城开户
ag国际馆 申博登录网址 申博娱乐官网 申博游戏
申博真人游戏 申博娱乐 太阳城网址 菲律宾申博开户
菲律宾申博开户 菲律宾太城申博 太阳城申博开户 百家乐真人游戏